NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » INNE » ZGŁASZANIE INSTALACJI ANTENOWYCH AGAIN

Przejdz do dołu strony<<<Strona: 6 / 12>>>    strony: 12345[6]789101112

Zgłaszanie instalacji antenowych again

Czyli jak nie pisać donosów na siebie
  
sp6fig
21.05.2011 10:40:14
poziom 6

Grupa: Użytkownik

QTH: Wałbrzych JO80DT

Posty: 1235 #701548
Od: 2009-3-24
Oj,
koledzy więcej kultury i wzajemnego poszanowania. Przed wielu laty jak zostałem SWL-em,
nadawcą zawsze mówiono, ze krótkofalowcy to wielka rodzina.
Te wypowiedzi i ubliżanie to chyba nie jest na miejscu.
Można mieć własne poglądy ale należy uszanować też innych.
Dobrze jest tez posłuchać mądrzejszej osoby jak to mówił Pawlak

73, Marian

_________________
73 ` Marian
  
Electra20.01.2020 04:51:54
poziom 5

oczka
  
SP6IEQ
21.05.2011 16:11:45
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Świdnica

Posty: 410 #701681
Od: 2010-2-22
Grzegorzu,
w pierwszej połowie lipca. Przed południem wróciłem do domu z Warszawy. Właśnie naprawiłem antenę na CQ WPX, wykosiłem hektary i teraz faktycznie zasłużony browarek. Za godzinkę zawody zamkowe i trochę biegania po paśmie. Jutro mały relaksowy wypad do Pragi. Grunt to się nie nudzić. Ruch a potem zasłużony browarek lub lampka dobrego wina.
_________________
Pozdrawiam Dionizy
  
tadeusz1
23.05.2011 10:12:13
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 40 #702299
Od: 2011-4-20
Koledzy,

Ponieważ mój komentarz był pierwotną przyczyną dyskusji w tym wątku, więc czuję się trochę jako współgospodarz tematu. A przez to chciałbym przeprosić za niektóre wypowiedzi nielicznych na szczęście interlokutorów, atakujące osobiście i niewybrednie swoich oponentów.
Jest to jakaś powszechna obecnie ułomność charakteru Polaków, która powoduje, że niektórym dyskutantom nie wystarczy zaprezentowanie poglądów a chcieliby zniszczyć przynajmniej psychicznie swojego przeciwnika w dyskusji. Widać to szczególnie i jeszcze w większym natężeniu na polu polityki.
Na dodatek jako już niestety pan w sile wieku, nie mogę odnaleźć się w krainie współczesnego języka, pełnego wulgaryzmów. Czy właściwe jest niezwracanie na to zjawisko szczególnej uwagi, tłumacząc to sobie utratą wcześniejszego wulgarnego znaczenia tego typu słów? Być może tak.

Jednocześnie dla uzupełnienia materiałów źródłowych na których opiera się nasza dyskusja chciałbym przedstawić zapisy właściwie podstawowego dla dyskusji w temacie dokumentu Ministerstwa środowiska, który znajduje się jeszcze na witrynie ministerstwa: http://www.mos.gov.pl/artykul/3010_projekt_rozporzadzenia_ministra_srodowiska_w_sprawie_wymagan_dotyczacych_zgloszenia_instalacji_wytwarzajacych_pola_elektromagnetyczne/10827_projekt_rozporzadzenia_do_uzgodnien_miedzyresortowych.html

Jest tam jawnym tekstem zdefiniowane kogo dotyczyć będzie Rozporządzenie,
cytuję odpowiednie zdania:

Ocena Skutków Regulacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na podmioty eksploatujące niektóre instalacje niewymagające pozwolenia emisyjnego, z których wprowadzane są do środowiska pola elektromagnetyczne. Są to operatorzy prowadzący:
 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Trzeba więc w myśl Ministra być operatorem.

Kim jest operator? (wyjaśnienie za stroną www.operatorzy.pl)

Okazuje się, że definicje określające kim jest operator telekomunikacyjny zmieniały się wraz ze zmianami prawa w tym zakresie.

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.) wprowadza pojęcie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, poprzez co rozumie się:
" przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest dostawcą usług,
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwany jest operatorem".

Tak więc:
Operator telekomunikacyjny to każdy podmiot, posiadający własną sieć telekomunikacyjną (infrastrukturę teletechniczną), na bazie której, świadczone są usługi przez tego operatora lub dostawcę usług. Usługami tymi są w szczególności:

* transmisja głosu;
* transmisja danych;
* dostęp do Internetu;
* usługi pochodne do wymienionych wcześniej lub bazujące na nich.

Operatorzy telekomunikacyjni to także podmioty gospodarcze, które nie posiadają własnej infrastruktury lecz bazują na infrastrukturze telekomunikacyjnej innego operatora - są to tak zwani operatorzy wirtualni.

Czy ktokolwiek może mieć jeszcze wątpliwości w temacie?
Właściwie przytoczone powyżej zapisy powodują, że od początku konsultacji można było przyjąć, że nas jako indywidualnych krótkofalowców ta sprawa nie dotyczy.
Z drugiej strony uważam, że dobrze się stało, że grupa naszych kolegów, zaangażowanych w działalność publiczną krótkofalowców wywalczyła znaczne złagodzenie przepisów dla klubów i przemienników.

Pozdrawiam wszystkich kolegów serdecznie.

Tadeusz
SQ5BLP
  
SQ2RCJ
23.05.2011 12:58:32
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: Murowaniec, JO83WC

Posty: 113 #702404
Od: 2010-7-2
  tadeusz1 pisze:

  Jest tam jawnym tekstem zdefiniowane kogo dotyczyć będzie Rozporządzenie,
  cytuję odpowiednie zdania:

  Ocena Skutków Regulacji...ciach...


W pkt. 2 pt. Konsultacje, jest również tekstem jawnym napisane:
  MOŚ pisze:


  W związku z dużą aktywnością przedstawicieli środowiska krótkofalowców, jak również organizacji zrzeszających i reprezentujących operatorów linii i stacji elektroenergetycznych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, zorganizowano w Ministerstwie Środowiska trzy spotkania – w dniach 7 maja, 30 lipca i 31 lipca – poświęcone omówieniu zagadnień podnoszonych w toku konsultacji przez te instytucje i organizacje. W czasie spotkań omówiono zgłoszone uwagi oraz wyjaśniono wątpliwości. Wynikiem tych spotkań jest także wprowadzenie pewnych zmian, zarówno merytorycznych, jak i redakcyjnych, do treści załącznika Nr 1 projektu rozporządzenia, w tym:
  wyróżnienie w odrębnym ustępie tego załącznika (obecny ust. 3) wymagań dla instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,  tadeusz1 pisze:

  Kim jest operator? (wyjaśnienie za stroną www.operatorzy.pl)

  Tak więc:
  Operator telekomunikacyjny to każdy podmiot...ciach...


A dokładniej jest napisane:
  operatorzy.pl pisze:


  Tak więc dla potrzeb tego serwisu:

  Operator telekomunikacyjny to każdy... itd._________________
Pozdrawiam Jerzy
  
tadeusz1
23.05.2011 15:02:42
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 40 #702473
Od: 2011-4-20
  MOŚ pisze:


  W związku z dużą aktywnością przedstawicieli środowiska krótkofalowców, jak również organizacji zrzeszających i reprezentujących operatorów linii i stacji elektroenergetycznych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, zorganizowano w Ministerstwie Środowiska trzy spotkania – w dniach 7 maja, 30 lipca i 31 lipca – poświęcone omówieniu zagadnień podnoszonych w toku konsultacji przez te instytucje i organizacje. W czasie spotkań omówiono zgłoszone uwagi oraz wyjaśniono wątpliwości. Wynikiem tych spotkań jest także wprowadzenie pewnych zmian, zarówno merytorycznych, jak i redakcyjnych, do treści załącznika Nr 1 projektu rozporządzenia, w tym:
  wyróżnienie w odrębnym ustępie tego załącznika (obecny ust. 3) wymagań dla instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,


Kolego SQ2RCJ,

Jak już pisałem kilkakrotnie uważam, że z wyróżnienia służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oddzielnym zapisem obowiązujących procedur nie stanowi, że dotyczy to krótkofalowców indywidualnych i ich instalacji. Uważam, że na mocy Ustawy Prawo Ochrony środowiska ten zapis dotyczy tylko klubów.
Proszę przeczytaj wszystkie moje posty w tym otwierający wątek. Jest ich niewiele.
Czy możesz zgodzić się z taką interpretacją?


Tadeusz
sq5blp
  
SP6IEQ
23.05.2011 15:34:29
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Świdnica

Posty: 410 #702489
Od: 2010-2-22
Tadeuszu,
nie ma pojęcia operatora w ustawie POŚ. Zatem definicja innego Ministerstawa nie ma tu zastosowania. Ustawa posługuje się innymi określeniami.
Te najważniejsze:
6) instalacji - rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję;
7) istotnej zmianie instalacji - rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;
31) prowadzącym instalację - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;
42a) użytkowniku urządzenia - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

Jak na razie nie widzę, żadnego związku logicznego miedzy tym co piszesz a zapisem w ustawie.
Może czegoś nie widzę? Proszę pokaż to bazując wyłącznie na zapisach ustawy, rozporzadzeń i ewentualnie oficjalnego stanowiska MŚ odnoszącego się do naszych instalacji ( nie do innych ).
Może potrafisz to wykazać i będzie to ciekawy kolejny krok.
_________________
Pozdrawiam Dionizy
  
SQ2RCJ
23.05.2011 19:56:29
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: Murowaniec, JO83WC

Posty: 113 #702609
Od: 2010-7-2
  tadeusz1 pisze:

  Jak już pisałem kilkakrotnie uważam, że z wyróżnienia służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oddzielnym zapisem obowiązujących procedur nie stanowi, że dotyczy to krótkofalowców indywidualnych i ich instalacji. Uważam, że na mocy Ustawy Prawo Ochrony środowiska ten zapis dotyczy tylko klubów.
  Proszę przeczytaj wszystkie moje posty w tym otwierający wątek. Jest ich niewiele.
  Czy możesz zgodzić się z taką interpretacją?


  Tadeusz
  sq5blp


To Twoja interpretacja i nic mi do niej, z tym że ja tam nigdzie nie widzę by było coś o indywidualnym krótkofalowcu lub klubie krótkofalarskim. Wspomina się zaś o instalacji używanej w służbie radiokomunikacji amatorskiej - i taka jest moja interpretacja.

W poprzednim poście chodziło mi bardziej o sytuację typu "lub czasopisma"...
_________________
Pozdrawiam Jerzy
  
kola
23.05.2011 21:13:58
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 263 #702675
Od: 2010-8-13
Koledzy zapytywali, gdzie jest ostatnia wersja tego arkusza, ale autor unika tego tematu. Wiadomo,ze nie wszyscy należą do PZK. Przypuszczam że znajdzie się po terminie, czyli po 1 czerwca...
  
sp6fig
23.05.2011 21:39:43
poziom 6

Grupa: Użytkownik

QTH: Wałbrzych JO80DT

Posty: 1235 #702701
Od: 2009-3-24


Ilość edycji wpisu: 1
Witam kolejnego kola.
  kola pisze:

  Koledzy zapytywali, gdzie jest ostatnia wersja tego arkusza, ale autor unika tego tematu. Wiadomo,ze nie wszyscy należą do PZK. Przypuszczam że znajdzie się po terminie, czyli po 1 czerwca...


A kolega kola NIE MA kolegów w PZK ?

Tak 1 czerwiec to już jest blisko, ale on dotyczy tylko tych co złożyli w ubr. do WIOŚ oraz PWIS
a teraz już tylko w lokalnej władzy administracyjnej. Ci co przespali mają inną drogę.

73. marian
_________________
73 ` Marian
  
SP6IEQ
23.05.2011 21:41:06
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Świdnica

Posty: 410 #702703
Od: 2010-2-22
Już odpowiadałem, arkusz jest na stronie PZK i tylko w jednym miejscu jest aktualizowany. Nie jest to najważniejsza sprawa dla mnie i nie zamierzam poświęcać więcej czasu jak weryfikację w tym jednym miejscu. W inetrnecie i wśród Kolegów krążą różne wersje, ale tylko w tym jedym miejscu jest umieszczana zawsze ostatnia wersja.
Nie członkowie PZK i członkowie również mają kilka innych możliwości, aby być w zgodzie z prawem.
_________________
Pozdrawiam Dionizy
  
SQ9JXB
23.05.2011 22:36:26
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: Suszec JO90JB

Posty: 9150 #702735
Od: 2008-10-24
Koledzy zapytywali, gdzie jest ostatnia wersja tego arkusza, ale autor unika tego tematu.

Tak samo jak nie jest realizowane to, co było pisane w Komunikacie PZK z zeszłego roku, że arkusz będzie do pobrania z Portalu PZK bez rejestracji.

Podobno Autor wycofał sie z tego, a wcześniej wyraził wole i zgodę aby AD był umieszczony w dziale Download i pobierany bez rejestracji..

Może Kolega SP6IEQ wyjaśni co i jak?
_________________
Niewiedza jest błogosławieństwem. Wiedząc wszystko nie byłoby nic do odkrycia.

Obrazek73! Janek SQ9JXB
Skype: sq9jxb
  
Electra20.01.2020 04:51:54
poziom 5

oczka
  
kola
23.05.2011 22:37:28
poziom 4

Grupa: Użytkownik

Posty: 263 #702736
Od: 2010-8-13
Do SP6IEQ. Znalazłem gdzieś info na temat składania tych dokumentów do urzędów. Czy to jest prawdziwe ?
1-Raport -składamy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
2-Zgłoszenie -do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
3-wyniki analizy trzymamy w szufladzie?(to pytanie)
4-rysunków nie robimy
5-danych GPS i współrzędnych nie podajemy do 150 W mocy nadajnika(tylko adres)?(to też pytanie)

  
SQ6IUV
23.05.2011 22:55:10
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: JO80VS

Posty: 2299 #702743
Od: 2010-1-13UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
Temat - Zgłaszanie instalacji antenowych again - Czyli jak nie pisać donosów na siebie

Jak już Ktoś kolanami trzęsie - to zameldować się u Teściowej, zgłosić wszystko pod Jej adresem a (nie trzeba - bo to tymczasowe) - przyjadą na kontrolę a tu anten nie ma.

Całe zjawisko to BIGOS nawarzony w dużym basenie ogrodowym - fakt -> nadaje się dosyć długo do spożycia - jeśli jest odgrzewany, lecz za wiele tego odgrzewania nie powinno się robić - bo potem nada się do wywalenia, a wręcz może być Toksyczny wesoły ........ no chyba - że się go spasteryzuje do weków i potem ponownie odgrzewa.

Pozdrowienia!
  
SP9O
23.05.2011 23:02:12
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: `A-ów`

Posty: 3568 #702746
Od: 2008-9-26
Nie ma co się dziwić chłopaki się boją piszą pytają w kółko...........................
_________________
Kenwood,Icom,Yaesu: 1980r.--2005r.Pierwsza klasa.
Mariusz// VY 73 ALL


  
sq9ddl
23.05.2011 23:26:09
poziom 4

Grupa: Użytkownik

QTH: Chabówka PL

Posty: 204 #702760
Od: 2010-10-25
... a ja dalej namawiam do niezgłaszania czegokolwiek, cytat: "co bardziej strachliwi.... itd.) no właśnie , co bardziej strachliwi już zgłosili wesoły

Bogdan SQ9DDL
_________________
ECHOLINK też fala.....
  
SP6IEQ
24.05.2011 06:53:01
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Świdnica

Posty: 410 #702811
Od: 2010-2-22
Janku,
Nie wiem skąd się biorą takie wiadomości. Nie sledze tematu, co postanowiło PZK, ale wiem, co ja mówiłem. Arkusz jest wewnętrznym dokumentem PZK i został oddany do dyspozycji PZK ponad 2 lata temu, już od początkowych wersji. Ja natomiast, oświadczyłem, że będę aktualizował go tylko w jednym miejscu i to będzie strona PZK. Nic więcej nic mniej. Nabieganie po sieci nie nam czasu i ochoty.

Kola ( szkoda, że się ukrywasz pod ksywą )
Odpowiedzi na pytania. Znajdziesz je w ustawie i tam najlepiej sięgać po informacje. Różne informacje krążą po forach i część z nich niestety nie jest prawdziwa.
1-Raport z analizy -składamy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
2-Zgłoszenie –do Prezydenta / Burmistrza lub Wójta.
3-wyniki analizy trzymamy w szufladzie?(to pytanie) – oczywiście, że kopie wszystkiego powinniśmy mieć u siebie.
4-rysunków nie robimy. Do zgłoszenia nie, a do raportu/analizy robimy. Musimy wskazać miejsce lokalizacji instalacji i miejsca, w których dokonujemy analizy.
5-danych GPS i współrzędnych nie podajemy do 150 W mocy nadajnika(tylko adres)?(to też pytanie) - Tak


Tu się zgadzam z Mariuszem, temat powoli przebrzmiewa. Tak było w USA, tak było w Niemczech. Arkusz to nie tylko zgłoszenie i raport/analiza, ale głównie sposób na wyliczanie niezbędnych danych do informacji środowiskowej, która każdy występujący o pozwolenia budowlane i nie tylko będzie musiał zrobić. Nie jest oczywiście jedynym narzędziem do wykorzystania. Mamy co najmniej trzy inne dostępne w internecie. Tak więc temat będzie żył w jakimś zakresie przez długie lata, chociaż nie wszyscy będą musieli się tym zajmować. To jest tak jak jeżdżeniem pociągiem. Jadę raz na kilka lat, ale jednak muszę.

_________________
Pozdrawiam Dionizy
  
SP2LIG
24.05.2011 09:11:23
moc !!!
wydawało się ze wiecej już sie nie da ale jednak !Grupa: Użytkownik

QTH: GDYNIA

Posty: 12347 #702848
Od: 2009-3-16

kola drwił cały czas z tych co myślą i robią normalnie czyli tak jak należy,zresztą nie on jeden.Temat jest wałkowany na forum od roku czasu i wszystkim którzy są zainteresowani wszystko jest wiadomo.Teraz jak termin się zbliża to i woda w tyłkach się zaczyna gotować.Reasumując,jak wypowiedzieli obywatelskie nieposłuszeństwo to niech będą konsekwentni i z honorem bronią swojego poglądu i godnością godzą się na jego skutki.
AD,tak jak sposób ich wypełniania oraz jak uporać się z urzędzmi jest podane na forum,tylko trzeba sobie to znaleść a nie leżeć leniwie kołami do góry i czekać na gotowca.
______________
73'Greg SP2LIG
  
oldHam
24.05.2011 09:14:22
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: KO00UN Tarnobrzeg

Posty: 139 #702849
Od: 2010-12-5


Ilość edycji wpisu: 1
Witam,

Wyczytałem w dzisiejszym serwisie internetowym o pracach Sejmu nad wprowadzeniem ustawy likwidującej spółdzielnie mieszkaniowe i mają zostać zastąpione wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnoty już pokazywały co potrafią. Ustawa podobno ma obowiązywać już od sierpnia tego roku. A więc kawalkada nowych przepisów trwa i w miejsce chorego tworu wprowadzony zostanie kolejny chory twór. Na ile zmieni się sytuacja wielu z nas mających porozumienia ze spółdzielniami, czas pokaże.
Może nie ma rzeczywiście co się spieszyć ze zgłaszaniem instalacji antenowych?

Pozdrawiam,
_________________
Arek sq8nqs - YAESU FT-897D, DualBander WOUXUN KG-UV2D
  
SQ6IUV
24.05.2011 10:10:49
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: JO80VS

Posty: 2299 #702861
Od: 2010-1-13UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
Jeszcze raz się powtórzę - ja mam anteny do słuchania - a - że jest inaczej - muszą mnie to udowodnić.
Co jest b. trudne - wręcz mało możliwe. Jeśli czujecie się zagrożeni to oczywiście - zgłaszajcie, jeśli nie to po co fundować sobie problemy.

Pozdrawiam!
  
SP6IEQ
24.05.2011 10:44:36
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Świdnica

Posty: 410 #702873
Od: 2010-2-22
Arku,
jeżeli, ktoś nie pracuje na radiu lub bardzo rzadko i chce robić uniki jak proponuje Mariusz, to oczywiście jego decyzja i może warto poczekać na kolejne zmiany prawa. Ja mam trochę inne zdanie, ale cóż …

Skutki zmian w prawie mieszkaniowym są trudne do określenia na obecnym etapie ich rozwoju, ale można z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć, że ilość problemów z instalacją anten może wzrosnąć. Wynika to z prostej zasady. Spółdzielnie mające służby techniczne ze znacznym praktycznym doświadczeniem mogły podejmować korzystne dla nas decyzje. Działały one na zasadzie pewnych tradycji i nie zawsze w pełnej zgodności z prawem ( pozostałość minionej epoki, totalny brak respektowania prawa ). Wspólnoty a raczej zarządy wspólnot chcąc uniknąć odpowiedzialności prawnej za skutki ich decyzji raczej będą zajmować stanowisko negatywne i będą się opierać w pełni o wymagania prawa. I to już wystarczy, aby wielu naszych Koleżanek oraz Kolegów miało sporo problemów. Problemy wynikające z prawa budowlanego oraz zasad bezpieczeństwa są zdecydowanie bardziej uciążliwe, kosztowne i pracochłonne niż wynikające z prawa ochrony środowiska. Oczywiście Ci, którzy będą w stanie zrealizować wymagania prawa mogą spać spokojnie, gdyż w konsekwencji generalnie wygrają ze wspólnotą. Inni …

Osobiście nie widzę zbytniej możliwości walki z prawem w tym zakresie. Wiatry coraz silniejsze i tylko solidne papiery mogą uchronić właściciela instalacji antenowej lub dysydenta wydającego zgodę od odpowiedzialności za skutki np. upadku masztu, czy anteny na ziemię lub kogoś lub coś.
Polska po woli staje się państwem prawniczym, podobnie jak wiele lat temu stało się w USA i wcale nie jest nie możliwe, że ktoś wystąpi o potężne odszkodowanie w przypadku jakiegoś zdarzenia. Takie sytuacje już mamy w Polsce, chociaż jeszcze nie liczne. Ktoś, kto miał okazję w życiu przejść lub być blisko procedury wyjaśniającej prowadzonej przez prokuratora to wie o czym mówię.
Ten temat też jest do pokonania, ale tak jak powiedziałem wcześniej pracochłonny i kosztowny.

W moim konkretnym przypadku były to dokumentacja konstrukcyjna masztu, pełne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji , uzgodnienia środowiskowe i na końcu decyzja o oddaniu masztu do eksploatacji. Wszystkie wymagane dokumenty byłem w stanie zrobić sobie sam, więc potraktowałem to jako zabawę. Tylko tyle, albo aż tyle. Według własnego uznania.
_________________
Pozdrawiam Dionizy
  
Electra20.01.2020 04:51:54
poziom 5

oczka

Przejdz do góry strony<<<Strona: 6 / 12>>>    strony: 12345[6]789101112

  << Pierwsza     < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » INNE » ZGŁASZANIE INSTALACJI ANTENOWYCH AGAIN

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny