Zgłaszanie instalacji antenowych again
Czyli jak nie pisać donosów na siebie
Koledzy,

Czytając różne dokumenty dostępne na witrynie Ministerstwa Środowiska znalazłem materiały, które nie potwierdzają tezy, że ministerstwo jest całkowicie pognębione przez nawiedzonych ekologów.

Poniżej przedstawiam dla relaksu kilka przykładów żądań eko-terrorystów w dziedzinie związanej z naszym hobby w okresie konsultacji poziomów od których musi być zgłoszona instalacja.
Na wszystkie te żądania ministerstwo słusznie powiedziało NIE.
Choć z drugiej strony należy przyznać, że protestujący mówią głównie o stacjach BTS choć nie wyłącznie, ale rykoszet jak zwykle uderzył by najmocniej w krótkofalowców. Niektóre żądania są prześliczne.

30 Stowarzyszenie Ekologiczne "Ojczyzna"
Propozycja zmiany - usunięcie z opiniowanego projektu
rozporządzenia zapisów § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 9. Natomiast proponuje się przywrócenie rzetelnego pod względem naukowym zapisu, w myśl którego do przedsięwzięć oddziałujących w sposób ciągły, szkodliwie na środowisko zaliczono "inwestycje obejmujące urządzenia emitujące promieniowanie niejonizujące w zakresie
częstotliwości 30 kHz do 300 GHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne o sumarycznej, izotropowo równoważnej mocy nadajników NEIRP>10[W].

87 Grażyna i Jerzy Gut, Teresa i Jan Łazur
Wniosek o zaostrzenie dopuszczalnych wartości miar ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

89 Jan Łomnicki Uwaga - zastosowanie zasady ostroŜności przyjętej przez PE 4 września 2008 r. a/ warunek konieczny to: nie zbliżanie się ze źródłem promieniowania em do miejsc stałego pobytu ludzi na
odległość 2000m. b/ w innym przypadku musi być zgoda jednogłośna społeczności z obszaru poniżej 2000m.

91 Jan Łomnicki Uwaga - w obszarze zagrożenia /2000m/, nie wolno wydawać zgody na budowę obiektów, w których przebywać mogą ludzie dłużej jak 8 godz. na dobę; zabrania się zwiększania mocy PEM bez procedury
jak dla nowych obiektów.

92 Jan Łomnicki
Operator źródła PEM musi zapewnić bezpłatnie osobom ze strefy zagrożenia wiarygodne przyrządy pomiarowe, których wyniki będą respektowane przez prawo. Przekroczenie norm powodować musi natychmiastowym wyłączeniem źródła PEM do czasu poprawienia parametrów.

93 Krzysztof Puzyna Jan Łomnicki, Andrzej Pawlak, Ewa Wardańska, Mariusz z Krosna Odrzańskiego, Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Masztów, Społeczny Komitet Przeciwdziałania Elektroskażeniom
Uwaga - jeśli moc sumaryczna układu nadawczego [ERP] (efektywna moc wypromieniowana) przekracza 0,1 W to stacja powinna zostać odłączona.

95 Krzysztof Puzyna, Jan Łomnicki, Andrzej Pawlak, Ewa Wardańska, Mariusz z Krosna Odrzańskiego,
Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Masztów, Społeczny Komitet Przeciwdziałania Elektroskażeniom
Uwaga - obliczanie mocy równoważnej, promieniowanej izotropowo - [EIRP] czy mocy ERP wyznaczanej dla pojedynczej anteny, powinno następować od maksymalnej mocy znamionowej podanej w parametrach technicznych producenta faktycznie zamontowanych anten nadawczych, a nie od danych w deklaracjach technicznych operatora.

96 Krzysztof Puzyna, Jan Łomnicki, Andrzej Pawlak, Ewa Wardańska, Mariusz z Krosna Odrzańskiego,
Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Masztów, Społeczny Komitet Przeciwdziałania Elektroskażeniom
Uwaga - zastosowanie zasady ostrożności i konsekwentny zakaz stacji bazowych w odległości 1000 metrów od stałych miejsc pobytu ludzi. Decyzja końcowa zezwalająca na realizację przedsięwzięcia uwzględnia konsultacje społeczne. Brak akceptacji inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko po konsultacjach społecznych musi powodować decyzję o referendum lokalnym ludności, której wnioskowana inwestycja dotyczy bezpośrednio - w okręgu do 1000 metrów od inwestycji.

Zaobserwowałem także ciekawe zjawisko, że zaakceptowane przez MŚ zostały propozycje zgłoszone w konsultacjach przez organy administracji publicznej oraz parlamentarzystów.
Kiedy są wybory?

Tadeusz
SQ5BLP
  PRZEJDŹ NA FORUM