Maszt wolnostojący a Prawo Budowlane
jakiś czas temu natrafiłem na następującą informację:

"15 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 115, poz. 773).
Zmiana polega na dopisaniu wyrazów „wolno stojące” w § 3 pkt 2, pkt 9, pkt 13 oraz § 9 rozporządzenia. Zmiana ma na celu wyeliminowanie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, a przez to usunięcie jednej z występujących obecnie barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie ostateczne przesądzenie, iż antenowe konstrukcje wsporcze, nie zaliczane do kategorii wolno stojących, są urządzeniami budowlanymi, a nie obiektami budowlanymi (budowlami). W konsekwencji, od dnia wejścia w życie rozporządzenia organy administracji powinny stosować jednolitą wykładnię, zgodnie z którą nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia budowlanego na konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych instalowane na obiektach budowlanych, w tym na budynkach (o ile nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Zmiany te są korzystne dla inwestorów, bowiem nowe brzmienie przepisów będzie miało zastosowanie także do postępowań, które zostały wszczęte.
Zmiana rozporządzenia przyczyni się przede wszystkim do wyeliminowania rozbieżności w orzecznictwie oraz do znaczącego ułatwienia i skrócenia procesu inwestycyjnego. W przypadku antenowych konstrukcji wsporczych, których wysokość wynosić będzie powyżej 3 m będzie istniał obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane."

W myś tego przepisu wykonanie takiego masztu będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, a więc i wykonanie przez uprawnionego projektanta Projektu Budowlanego. Całość przedsięwzięcia będzie więc bardzo kosztowna.

Wojtek


  PRZEJDŹ NA FORUM