uziemienie dla trx
Dziękuje koledze sp5xhn za sprostowanie. Nie jestem praktykiem tak jak Ty, ale oczywiście, ze najlepiej podłączać radiostację bezwzględnie poprzez bolec w gniazdku, a ponadto urządzenia amatorskie i radiokomunikacyjne posiadają specjalny zacisk uziemiający i należy go podłączyć. Przypomnę, że rezystancja uziemienia radiostacji powinna być pomiędzy 10 a 1 Om, im mniejsza tym lepsza.

Zarówno Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. jak i PN-IEC 60364-1:2000 (a więc nie sprzed 30 lat!) dopuszczają wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, ale muszą być spełnione wymienione tam wymagania!
Należy:
1. Uzyskać na to zgodę od jednostki eksploatującej te wodociągi,
2. Zbocznikować wodomierz,
3. Upewnić się, że jest sieć wodociągowa jest uziemiona i spełnia normy dla uziemienia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) przywołuję tą normę odnośnie § 184 :
§ 184. 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.

PN-IEC 60364-1:2000
542.2.5. Systemy metalowych rur wodociągowych mogą być wykorzystywane jako uziomy, pod warunkiem że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te wodociągi, a także zapewnione jest uzgadnianie z użytkownikiem instalacji elektrycznej każdej planowanej zmiany w systemie rur wodociągowych.
542.2.7. Ołowiane powłoki i inne metalowe osłony kabli nienarażone na uszkodzenia wskutek nadmiernej korozji, mogą być wykorzystane jako uziomy, pod warunkiem, że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te kable, a także zapewnione jest zawiadamianie użytkownika instalacji elektrycznej o każdej planowanej zmianie kabli, która mogłaby wpływać na ich przydatność jako uziomu.
543.2.4. Części przewodzące obce mogą być wykorzystane jako przewód ochronny, jeżeli spełniają wszystkie cztery następujące wymagania:
a) ich ciągłość elektryczna powinna być zapewniona przez konstrukcję albo przez odpowiednie połączenia, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub elektrochemicznym;
b) ich konduktancja powinna być co najmniej równa konduktancji wynikającej z wymagań 543.1;
c) jeżeli zastosowane są elementy kompensujące, powinny być one zabezpieczone przed
usunięciem;
d) przewidziane są do takiego zastosowania lub w razie potrzeby zostały odpowiednio
przystosowane.


Należy pamiętać, że dobre uziemienie i szczelność ekranowania to warunki konstrukcyjne ograniczające przedostawanie się energii w.cz. niepożądanymi drogami. Sztuczne obciążenie w postaci opornika bezindukcyjnego powinno być zawsze ekranowane i uziemione w tym samym punkcie, co radiostacja. Po upewnieniu się, że sieć CO (np. kaloryfer) jest właściwie uziemiona jest dopuszczalne użycie jej do uziemienia radiostacji. Bezwzględnie nie wolno wykorzystać rur instalacji gazowej jako uziemienie.

Źle wykonany uziom może być przyczyną szkodliwego promieniowania w wysokiej częstotliwości (skrót: w.cz.). Gdy źle uziemiamy stację, lub nie zapewnimy dopasowania anteny to wówczas powstaje tzw. „gorąca obudowa", zaś plastikowa obudowa urządzenia QRP nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia przed oddziaływaniem energii w.cz.

Myślę, że teraz w 100% przedstawiłem prawny i praktyczny aspekt uziemienia.
Czy o czymś teraz zapomniałem?


  PRZEJDŹ NA FORUM