SP DX Contest - edycja 2018
Żeby nie być gołosłowny, fragment UBN-a za WWDXC objaśniający użyte oznaczenia (pogrubienia moje):


"Stations Copying Your Exchange Incorrectly - This is a list of
contacts where the station you worked copied your exchange
incorrectly.You do not lose credit for these contacts. They
are provided for your information.

Stations Copying Call Incorrectly - This is a list of all contacts we
could identify where the station you worked copied your call incorrectly.
You do not lose credit for these contacts. They are provided for your
information. If you have many similar errors, you should concentrate
on ways to send your call differently that may be easier for others
to correctly copy.


i po translacji na polski:

"Stacja zalogowała twojż grupę kontrolną niepoprawnie - To jest lista
kontaktów, gdzie stacja, z którą pracowałeś, zalogowała twoją grupę kontrolną
nieprawidłowo. Nie tracisz punktów za te kontakty. One
są podane dla twoich informacji.

Stacja zalogowała znak niepoprawnie - To jest lista wszystkich kontaktów,
które można zidentyfikować, gdzie stacja, z którą pracowałeś, nieprawidłowo zalogowała twój znak.
Nie tracisz punktów za te kontakty. Są one przewidziane dla twojej
informacji. Jeśli masz wiele podobnych błędów, powinieneś się skoncentrować
na sposobach nadawania w inny sposób, co może być łatwiejsze dla innych
poprawnego zalogowania.


Bogusław sp7ivo


  PRZEJDŹ NA FORUM