Retevis Ailunce HD1 (GPS)
    SQ5AM pisze:

    Nie da się wykorzystać APRS bo w DMRowych jest tylko DPRS. 10W będzie co najwyżej szybciej rozładowywał baterię. A co do opłat to jak jest wysyłane z poza unii to jak trafi na cło to trzeba je zapłacić i VAT.


W przypadku radiotelefonów stawka celna wynosi 0% jedynie można zapłacić vat,te 10w można wykorzystać w domu lub samochodzie z anteną np na dachu .Napisałem do uc z zapytaniem o radiotelefony i dostałem wyczerpującą odpowiedz może kogoś zainteresuje:

Towary zawarte w PRZESYŁKACH (paczkach) pocztowych/kurierskich, przywożone z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej), są traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium Unii wiąże się – za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

- zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie,

- są nowe, czy używane,

- są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.W myśl art. 69 ust. 1 pkt 1 Prawa celnego w naszym kraju organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji.Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy KAS do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy m.in. obejmowania towarów procedurami celnymi oraz wykonywania innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, a także wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.Uwaga: Informacje o przeliczaniu na złotówki kwot wyrażonych w euro (tabela równowartości na dany rok) – są dostępne na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl , szczegółowy adres/link/ścieżka: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/kursy-walut/pozostale-kursy/rownowartosci-w-zlotych-polskich-kwot-w-euro-okreslonych-w-przepisach-celnych-do-celow-innych-niz-okreslenie-klasyfikacji-taryfowej-towarow-lub-naleznosci-celnych-art-53-ust-2-UKCPRZESYŁKI O NIEWIELKIEJ WARTOŚCI

Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (nie będącego członkiem Unii) do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych.Jak wynika z powyższego zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w Unii, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów, jak i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).Na podstawie art. 51 ustawy VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy VAT – w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.WYMIAR NALEŻNOŚCI

Podstawą wymiaru cła jest wartość celna przywożonych towarów, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towary. Opłaty pocztowe, którym podlegają towary przesyłane pocztą do miejsca przeznaczenia, są włączane do wartości celnej tych towarów, z wyjątkiem ewentualnej dodatkowej opłaty pocztowej pobieranej na obszarze celnym Unii (zob. art. 139 RW). Wysokość stawki celnej zależy w szczególności od rodzaju przywożonych towarów oraz od kraju ich pochodzenia. W przypadku radiotelefonów stawka celna wynosi 0%.Podstawę wymiaru podatku VAT stanowi wartość celna przywożonych towarów, powiększona o należne cło, a także o należny podatek akcyzowy (tylko jeżeli występuje). Obecnie w naszym kraju „podstawowa” stawka podatku VAT wynosi 23%.Wysokość stawek (celno-podatkowych) dla określonych towarów można ustalić samodzielnie przy wykorzystaniu przeglądarki taryfowej „Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej – ISZTAR 4”, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych, pod internetowym adresem www.puesc.gov.pl (zakładka: Taryfa Celna), szczegółowy adres/link: https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/W naszym kraju w celu ustalania wartości celnej stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski (art. 53 ust. 1 lit. a UKC). Tabele tych kursów dostępne są m.in. pod adresem/linkiem: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/kursy-walut/kursy-dla-wartosci-celnejODPRAWA CELNA PRZESYŁEK – PRZEZ „OPERATORA WYZNACZONEGO”

Tryb przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską S.A., czyli „operatora wyznaczonego” – w rozumieniu Prawa pocztowego – regulują w naszym kraju przepisy RMF.Przesyłki pocztowe, wprowadzone na obszar celny Unii i przeznaczone dla osób fizycznych, są przedstawiane przez Pocztę Polską wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23 gdy:

- zawierają towary, o których mowa w art. 138 akapit pierwszy lit. f RD – czyli zawierają towary objęte zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23-27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, lub

- są to przesyłki, o których mowa w art. 144 akapit pierwszy RD, czyli przesyłki spełniające wszystkie następujące warunki:

a) ich wartość nie przekracza 1 000 EUR,

b) w odniesieniu do takich towarów nie został złożony żaden wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych,

c) towary te nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń.Towary w przesyłce pocztowej, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych i podatkowych, uznaje się za objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, jeżeli po ich przedstawieniu organy celne nie postanowiły o poddaniu ich dalszej kontroli albo w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.W przypadku gdy przesyłki pocztowe, o których mowa w art. 138 akapit pierwszy lit. f lub art. 144 akapit pierwszy RD, zawierają towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych lub podatkowych, organ celny wystawia „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz)” w trzech egzemplarzach. Odbiorca, przyjmując przesyłkę pocztową, uzupełnia odpowiednio pole C oraz pole F na karcie 3. Karta 3 jest zwracana organowi celnemu przez osobę przedstawiającą przesyłkę (§ 6 RMF).W przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera towary inne niż określone w art. 138 akapit pierwszy lit. e oraz f lub art. 144 akapit pierwszy RD, należy dokonać zgłoszenia celnego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa celnego, albo na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym, zwanym „dokumentem SAD”, po otrzymaniu powiadomienia (§ 7 RMF).W przypadku doręczania przez „operatora wyznaczonego” przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, „operator wyznaczony” jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki. Pobrane należności „operator wyznaczony” jest zobowiązany przekazać – w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania przesyłki odbiorcy – na rachunek urzędu skarbowego, który został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 5 Prawa celnego.INFORMACJE O PRZESYŁKACH

Dopóki przesyłka nie zostanie przedstawiona organom celnym – właściwym do udzielenia informacji na temat przesyłki jest wyłącznie operator (np. Poczta Polska, „Firma kurierska”), który jest odpowiedzialny za dostarczenie przesyłki do odbiorcy, czyli odpowiednio:

- jeżeli przesyłka jest dostarczana przez Pocztę Polską – to pytania w tej sprawie osoba zainteresowana powinna kierować (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-20:00): na numery infolinii 801 333 444 (dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego) oraz +48 43/842 06 00 (dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy), na adres e-mail: kontakt@poczta-polska.pl

- jeżeli przesyłka jest dostarczana przez „Firmę kurierską” – to pytania w tej sprawie osoba zainteresowana powinna kierować bezpośrednio do właściwej „Firmy kurierskiej” (dane kontaktowe w Internecie).W serwisach internetowych większości „Firm kurierskich”, a także na stronie internetowej „Poczty Polskiej” dostępna jest usługa śledzenia przesyłek, dzięki której znając numer (identyfikator) przesyłki osoba zainteresowana może samodzielnie ustalić podstawowe informacje na temat przesyłki oraz jej drogi, w tym sprawdzić gdzie obecnie przesyłka się znajduje.Dopiero po przedstawieniu przez operatora przesyłki organom celnym – ewentualne pytania oraz dokumenty dotyczące konkretnej przesyłki osoba zainteresowana powinna kierować do właściwej jednostki KAS (urzędu celno-skarbowego/oddziału celnego) – dane kontaktowe jednostek KAS dostępne są pod adresem internetowym www.mf.gov.pl , szczegółowy adres/link/ścieżka: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/kontakt/adresy-jednostekJednostki KAS (zob. przepisy RMRF), które dokonują „odpraw celnych” przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską:

- Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim (322090), tel. 58/7854784, 58/7854780 , e-mail: pucs-oc-8gd@gdy.mofnet.gov.pl , adres: 83-900 Pruszcz Gd., ul. Handlowa 4,

- Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu (332040), tel. 32/3705340 - 43, e-mail: oc.zabrze@kat.mofnet.gov.pl , adres: 41-850 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5,

- Oddział Celny „MTP” w Poznaniu (391020), tel. 61/8697260, 61/8666737, e-mail: ocmtp@poz.mofnet.gov.pl , adres: 60-702 Poznań, ul. Głogowska 14,

- Oddział Celny w Przemyślu - Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” (401010), tel.16/6786525, e-mail: oc.przemysl@pk.mofnet.gov.pl , adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 15,

- Oddział Celny w Szczecinie - Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” (421010), tel. 91/4343783, e-mail: mw.poczta@szc.mofnet.gov.pl , adres: 70-900 Szczecin, ul. Dworcowa 20b,

- Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie (441010), tel. 22/5451604, e-mail: OC441010@war.mofnet.gov.pl , adres: 00-900 Warszawa, ul. Łączyny 8.PODSTAWY PRAWNE

Zasady obejmowania procedurami celnymi przez właściwe organy, w tym wymiaru, poboru oraz stosowania zwolnień od należności celno-podatkowych w przywozie towarów – regulują stosowane bezpośrednio przepisy unijne oraz przepisy krajowe, w szczególności:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.Urz.UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm. – zwane: UKC),

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm. – zwane: RD),

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW),

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE L 324 z 10.12.2009, str. 23 – zwane: WSZC),

- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm. – zwana: Prawem celnym) – łącznie z przepisami wykonawczymi, w tym: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1293, z późn. zm. – zwane: RMF) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2017 r. poz. 372, z późn. zm. – zwane: RMRF),

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm. – zwana: ustawą VAT),

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm. – zwana: ustawą akcyzową),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm. – zwana: ustawą KAS) – łącznie z przepisami wykonawczymi,

- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm. – zwane: Prawem pocztowym).


Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila.

Krajowa Informacja Skarbowa

-----------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza informacja nie stanowi:

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego),

wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.


Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej.

Informujemy że pod numerem infolinii: z tel. stac. 801 055 055, z tel. kom. (22) 330 0330, z zagranicy +48 22 330 0330 Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00.

Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl


  PRZEJDŹ NA FORUM