Obraz systemu Debian na komputer jednopłytkowy ALIX z uzupełniem o programy radioamatorskie
APRX, Direwold, MMDVMHost, SvxLink i inne
Uwaga edytorska: Silnik forum sp7pki kaszani treść tagów XML dodawanych w treści posta. W związku z tym przykładowa konfiguracja aprx wyświetla się nieprawidłowo. Należy pamiętać, że wszystkie tagi NIE zawierają w nazwach żadnych stacji i przecinków

~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONFIGURACJA APRX
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jak wspomniano wyżej APRX posiada jedynie domyślny plik kofiguracyjny, który ogranicza działanie programu do połączenia się z serwerem APRS-IS. Należy więc otworzyć plik /etc/aprx.conf i dokonać w nich kilku zmian. W pliku znajduje się wiele przykładowych ustawień, które są zakomentowane kratką '#'. Można więc je odkomentować i edytować, lub wpisać swoje od podstaw

strzałka Na samym początku pliku w opcjach 'mycall' i 'myloc' należy podać znak i lokalizację stacji. Współrzędne powinny być podane w formacie używanym przez APRS czyli w stopniach, minutach dziesiętnych. Najlepiej posłużyć się tutaj mapą http://aprs.fi która umożliwia przełączanie się pomiędzy wszystkimi trzema formatami.

strzałka Nieco niżej w sekcji '< aprsis>' należy podać poprawny passcode. Passcode można wygenerować bez problemu na kilku stronach internetowych. Wystarczy wpisać w google 'APRS passcode

strzałka W sekcji '< logging>' możemy wybrać czy chcemy aby APRX prowadził swój log oraz określić miejsce w którym będzie on przechowywany. RF-log jest bardzo przdatny do monitorowania aktywności w sieci APRS. Jest on zapisywany w bardzo czytelnej formie w pliku tekstowym. Po osiągnięciu pewnego rozmiaru logu program otwiera kolejny plik a uprzedni jest kompresowany aby zaoszczędzić miejsce na karcie.

strzałka W sekcji '< interface> ' ustawia się konfigurację podłączonego modemu TNC. Jeżeli mamy podłączony modem KISS do portu RS232 należy wpisać tam :
'serial-device /dev/ttyS0 9600 8n1 KISS'

/dev/ttyS0 < - oznaczenie portu szeregowego
9600 < - prędkość portu 9600bps, dostepne są 1200, 2400, 9600, 19200, 38400
8n1 < - osiem bitów danych, brak parzystości, jeden bit stopu

KISS < - tryb KISS, przy czym jeżeli modem wymaga wysłania wysłania sekwencji inicjalizującej przejście w tryb KISS, to dodatkowo należy ją podać w osobnym parametrze

Wspomnianą sekwencję inicjalizującą dla niektórych modemów podaje się w następujący sposób:
'initstring "\x0dKISS ON\x0dRESET\x0d"' <,- sekwencja inicjalizująca przełączenie sie Muel TNC2 w tryb KISS

W przypadku przełączania modemu w tryb KISS należy rozważać ustawienie opcji timeout. Domyślnie jest ona przyjęta przez program na 60 minut i jeżeli przez okres 60 minut modem nie wyślę żadnych danych to program uzna go za zawieszony i ponownie go zainicjalizuje. Zawieszenie może się zdarzyć gdy np. MUEL TNC-2 zresetował by się niezaleznie od ALIXa i powrócił tym samym do trybu monitor. Aby zmniejszyć ten czas wystarczy dodać
'timeout 10m'

W nieco inny sposób konfiguracja 'serial-device' będzie wyglądała jeżeli modem jest podłączony przez przejściówke podłączoną do portu USB, albo jeżeli zamiast modemu KISS używany np. TNC2. W takim przypadku konfiguracja może wyglądać następująco
'serial-device /dev/ttyUSB0 9600 8n1 TNC2'

UWAGA! Interfejs typu TNC2 nie umożliwia wysyłania danych przez APRX!

Jeżeli dany interfejs ma służyć również do nadawania danych to w jego konfiguracji musi znaleźć się następujący wpis, który domyślnie jest zakomentowany przez '#'
'tx-ok true'

PRZYKŁAD (dla typowego modemu KISS):
< interface>
serial-device /dev/ttyUSB0 19200 8n1 KISS
tx-ok true
timeout 10m
< /interface>strzałka W sekcj/ach < beacon>, ustawia się konfigurację ramek pozycyjnych wysyłanych przez stację, przy czym konfiguracja może odbywać się niezależne dla wysyłania przez internet jak również przez radio. Sekcji <,beacon>, może być więcej niż jedna. Domyślnie każdy beacon będzie wysyłany jednocześnie i przez radio i do serwerów APRS-IS. Aby zmienić do zachowanie należy odkomentować nastaw 'beaconmode'
'beaconmode aprsis' <,- wysyłanie tylko do internetu
'beaconmode radio' <,->, wysyłanie tylko po radiu
'beaconmode both' <,- wysyłanie jednocześnie po radio i do internetu (domyślne)

Częstotliwość wysyłanie ramek określa się osobno dla każdej sekcji <,beacon>, wpisując w niej:
'cycle-size 10m' <,- wysyłanie co 10 minut

Natomiast samą treść ramki konfiguruje się następująco:
'beacon symbol "I&" $myloc comment "test"'

"I&" <,- symbol wybierany z tablicy symboli APRS. W tym przypadku będzie to czarny romb z wpisną literą I
$myloc <,- do wysyłania beacona będzie używa własna lokalizacja stacji wpisana w myloc. Opcjonalnie można tu podać inną lokalizację w opcjach lat i lon
comment "test" <,- komentarz/treść ramki pozycyjnej

Inną możliwością jest odczytywanie pełnej treści ramki z zewnętrznego pliku tekstowego. Plik ten jest odczytywany za każdym razem przed nadawniem ramki, co daje możliwość jego ciągłej aktualizacji przez zewnętrzny program. Kofiguracja w takim przypadku wygląda następująco:
'beacon file /etc/btest'

PRZYKŁAD:
<,beacon>,
beaconmode aprsis
cycle-size 5m
beacon symbol "I&" $myloc comment "Tu znaczek igate - czarny romb z I - bedzie wysylany do aprsis co 5min"
<,/beacon>,

<,beacon>,
beaconmode radio
cycle-size 30m
beacon symbol "D#" $myloc comment "Tu znaczek digi bedzie nadawny po radiu co 30 min"
<,/beacon>,


strzałka APRX będzie wysyłał automatycznie telemetrię do serwera APRS-IS, przez co konfiguracja telemetrii nie jest w zasadzie konieczna.
strzałka APRX po podłączeniu do serwera APRS-IS automatycznie będzie działał jako RX-igate tj. przesyłał odebrane po radiu pakiety do serwera internetowego
strzałka Jeżeli ktoś będzie potrzebował konfiguracji funkcjonalności digipeatera, to należy to uczynić w sekcji '<,digipeater>,'. Możliwości jej konfiguracji są naprawdę bardzo duże i są w szczegułach opisane w anglojęzycznej instrukcji do programu APRX. Tutaj ogranicze się do podstawowych parametrów. Przede wszystkim w sekcji '<,digipeater>,' należy podać parametr transmitter. Normalnie powinien on mieć wartość $mycall czyli tę samą, która pojawia się w konfiguracji interfejsu. W zaawansowanej konfiguracji z więcej niż jednym interfejsem wpisuje się tu konkretny znak konkretnego interfejsu, co pozwala okreslić pakiety skąd dokąd mają być powtarzane pakiety.

W dalszej kolejności należy podać parametry ograniczające ruch generowany przez digipeater:
'ratelimit 15 20' <,- limit wszystkich ramek
'srcratelimit 15 20' <,- limit ramek per znak

15 <,- średnia dopuszczalna liczba powtarzanych ramek na minutę
20 <,- maksymalna dopuszczalna liczba powtarzanych ramek na minutę

Niestety powimo wielu prób i różnych parametrów nie udało mi się jak do tej pory poprawnie skonfigurować digipeater do w pełni poprawnej pracy w wersji APRX, której używałem do testowania konfiguracji. Bez wzglęu na zmianę treści pliku /etc/aprx.conf stacja zachowywała się podobnie. Program powtarza jedynie pierwszy element ścieżki "nie zaglądając" do tego co znajduje się dalej. W praktyce oznacza to, że stacja będzie powtarzała jedynie ramki odebrane bezpośrednio drogą radiową. Dodatkowo tenże pierwszy element ściezki będzie jedynie zastępowany znakiem własnym stacji. Jeżeli więc stacja dobierze ramke ze ścieżką WIDE2-2 to zamiast powtórzyć ją w formacie MYCALL*,WIDE2-1 zostanie nadana jako po prostu MYCALL*


PRZYKŁAD:
<,digipeater>,
transmitter $mycall
ratelimit 10 20
srcratelimit 10 20

<,relay>,
maxreq 7
maxdone 7
keys WIDE
<,/relay>,

<,source>,
source $mycall
<,/source>,
<,/digipeater>,


  PRZEJDŹ NA FORUM