SP UKF Klub
Klub PZK
  SP8LBK pisze:

  2. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący posiedzenia
  i protokolant.
  3. Kopie protokółu otrzymują członkowie Zarządu i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie
  30 dni od daty posiedzenia, którzy mogą wnieść uwagi w terminie czternastu dni od daty otrzymania.
  4. Wniesione uwagi i zastrzeżenia do protokołu rozpatrywane są na następnym posiedzeniu ZG.
  No to kiedy protokół z posiedzenia z 13 maja uzyska ostateczną treść, czyli stanie się obowiązującym?


Andrzej

Nie uważasz że te zapisy są idiotyczne?


  PRZEJDŹ NA FORUM