SP UKF Klub
Klub PZK
2. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący posiedzenia
i protokolant.
3. Kopie protokółu otrzymują członkowie Zarządu i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie
30 dni od daty posiedzenia, którzy mogą wnieść uwagi w terminie czternastu dni od daty otrzymania.
4. Wniesione uwagi i zastrzeżenia do protokołu rozpatrywane są na następnym posiedzeniu ZG.
No to kiedy protokół z posiedzenia z 13 maja uzyska ostateczną treść, czyli stanie się obowiązującym?


  PRZEJDŹ NA FORUM