Zespoły Robocze PZK 2016
  sp9aki pisze:


  Bardzo rozsądnie piszesz!
  Ciekawe, czy w umowie pomiędzy RF Poland a PZK jest taka klauzula zabezpieczająca interesy PZK?


Czytając tę umowę wychodzi tylko, że:

  Umowa z RF POLAND § 20. pisze:


  W wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań okreslonych w niniejszej
  Umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę na pismie, do wykonania zobowiązań
  wynikających z umowy, wyznaczając Wykonawcy nieprzekraczalny termin do wykonania
  tych czynnosci. W wypadku dalszej zwtoki Zamawiający zleci wykonanie zaniechanych
  przez Wykonawcę czynnosci innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy


Samych wyraźnych (kwotowych kar umownych z tytułu niewywiązania się z warunków umowy - tak po stroniw wykonwacy, jak też zamawiającego) brak. Ciekawe na jakiej zasadzie w razie W tego typu koszty strat będą obliczane (np. gdyby serwer strony ,,klęknął" , gdyby nastąpił atak DDoS etc.) To chyba by trzeba biegłego sądowego informatyka powoływaćjęzor


  PRZEJDŹ NA FORUM