GDZIE SPRAWOZDANIE ?
    sq6oxk pisze:    Nie zgodzę się z opinią gdyż posiadanie BIP-u dotyczy szczególnego stowarzyszenia którego pozycja jest ujęta w stosownej ustawie (które de facto dalej go nie ma), a przytoczone wyroki dotyczą udostępnienia informacji publicznej, a nie posiadania biuletynu..ale odpuszczam temat, zobaczymy jak to się potoczy.


Pisałem, że język prawniczy to trudny język. Nie doczytałeś albo nie zrozumiałeś Paweł.

"Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta K., jako organizacja pożytku publicznego, bez wątpienia jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia sprawozdań w zakresie swojej działalności oraz majątku, w tym majątku uzyskanego z przekazanego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). Z kolei informacje, nie uwzględnione w powyższych sprawozdaniach, a dotyczące działalności Stowarzyszenia związanej z gospodarowaniem majątkiem publicznym podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazać również należy, iż informacje publiczne mogą być udostępniane na stronach internetowych, ale tylko wtedy można uznać, że zostały udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdy strona internetowa będzie udostępniona w ramach urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8 ustawy).

Tymczasem w przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie, pomimo tego, że nie budzące wątpliwości informacje o jego działalności i majątku, jako organizacji pożytku publicznego znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia, (która nie jest prowadzona w ramach Biuletynu Informacji Publicznej), to Stowarzyszenie zarówno w kierowanej do skarżącego korespondencji, jak również w odpowiedzi na skargę konsekwentnie podnosi, iż nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, gdyż nie dysponuje majątkiem publicznym. Takie działanie należy ocenić jako uchylanie się od obowiązku udostępnienia informacji publicznej i w związku z tym należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie pozostaje w bezczynności w stosunku do wniosku skarżącego o udostępnienie żądanej informacji publicznej.


Mam wytłumaczyć czy teraz już widzisz?

MAc

no dobra - z tekstu wynika jednoznacznie:
1. OPP ma obowiązek publikowania sprawozdań
2. Publikowanie poza BIPem jest niewystarczające

z 1. i 2. wynika, że OPP musi mieć BIP przynajmniej w celu publikowania sprawozdań.
Czyli ogólnie mieć MUSI
koniec


  PRZEJDŹ NA FORUM