GDZIE SPRAWOZDANIE ?
  SP5PKK pisze:

  Gdzie sprawozdanie finansowe za rok 2014 ?


Tutaj:

Bilans: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=17

Informacje ogólne: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=16

Informacje uzupełniające do bilansu: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=15

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej): http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/419?reporttypeId=18

Sprawozdanie merytoryczne: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4469?reporttypeId=13


  SP5PKK pisze:

  gdzie BIP PZK ?


Odpowiadając na to pytanie warto przytoczyć podstawę BIP:


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:

adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.Odpowiadając więc na pytanie, dla przykładu - Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców jest w bazie BIP: https://www.bip.gov.pl/subjects/26971,Warszawski+Oddzia%C5%82+Terenowy+Polskiego+Zwi%C4%85zku+Kr%C3%B3tkofalowc%C3%B3w.html


  SQ9JXB pisze:

  I jak już to sprawozdanie za 2014 rok POWINNO być od razy publikowane po publikacji w MPiPS


To prawda,

Publikacja sprawozdań w bazie i umieszczenie ich na stronie internetowej MPiPS to dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z faktu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.

Poza tym OPP, tak jak każda inna organizacja, musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą to także do KRS. Poza tym fundacje, które mają status OPP sporządzają i wysyłają także sprawozdanie ze swojej działalności do ministra.

Zamieszczanie sprawozdań w bazie internetowej - terminy:

- do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
- w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

WAŻNE:

Upublicznienie sprawozdań

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.

Czyli - jeśli sprawozdanie jest już w internetowej bazie MPiPS to od razu powinno być również i na stronie internetowej organizacji posiadającej status OPP.


Źródło: http://poradnik.ngo.pl/obowiazki_OPP


Niestety, na stronie Polskiego Związku Krótkofalowców ostatnie sprawozdanie jest z roku 2012..:

https://pzk.org.pl/download.php  PRZEJDŹ NA FORUM