GDZIE SPRAWOZDANIE ?
Krytyka jest potrzebna, ale trzeba mieś odwagÍ SI  PODPISA∆ oczkooczkooczko


  PRZEJDŹ NA FORUM