UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
  ZiPi pisze:

  Zmiany są na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Rozdział 6
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 29. 1. Świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
  .§ 30. 1. Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie ważności tych świadectw lub dokumentów, podlegają wymianie na zgodne z wnioskiem, odpowiednie, określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do obsługi urządzeń radiowych oraz kopię dowodu opłaty za wymianę tego świadectwa lub dokumentu.
  § 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r.3)

  Nie wiem tylko dlaczego ustalono datę do wymiany na te wydane przed 2 września 2005 r.
  Mnie też to złapało.
  Pozdrawiam
  Zbyszek


Zbyszku, sprawa jest prosta.
3 września 2005 r weszło w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).

Już wówczas aby uzyskać pozwolenie należało posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).

W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.
Teraz wiesz skąd się wzięła ta tajemnicza data do 2-go września 2005r?


  PRZEJDŹ NA FORUM