Bezprawie
    SQ8MXS pisze:

    Andrzej, ja tego nie czytam bo podczas ostatnich rozmów z UKE poprosiłem o wydanie znaku SN8P, odpowiedziano mi że zgodnie z ....32 ... nie mogą dać takiego bo sufix P już występuje w SP w innym okręgu z prefixem SN, więc poprosiłem o podanie podstawy prawnej gdzie będę miał jasno napisane iż nie mogę dostać takowego znaku.

    No i dostaliśmy pozwolenie w przeciągu tygodnia czasu.

    Więc pkt. 5 podpkt. 5 owego zarządzenia (Sufiksy w znakach wywoławczych z określonym prefiksem są niepowtarzalne w innych okręgach wywoławczych) został złamany przez samego prezesa UKE ..... to po jaką cholerę wydawać coś co jest bublem ?????

    Nad owym Zarządzeniem dokumentem nadrzędnym jest rozporządzenie więc .......


...już tu na forum podawałem:

..."Stanowisko Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej w sprawie identyfikacji
radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi"...

zacytuję i podkreślę:

...4) znak wywoławczy – unikalny ci g znaków (liter i cyfr) umo liwiaj cy identyfikacj
radiostacji amatorskiej w postaci: XX(1-9)YYY, gdzie XX oznacza dwuznakowy
prefiks pa stwowy przyznany przez Mi dzynarodowy Zwi zek Telekomunikacyjny
(Art. 19.68, Art. 19.69 i Zał cznik Nr 42 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), cyfra
(1-9) okre la obszar, w którym znajduje si siedziba lub miejsce zamieszkania
uprawnionego podmiotu:
1 – województwo zachodniopomorskie,
2 – województwo kujawsko-pomorskie lub pomorskie,
3 – województwo lubuskie lub wielkopolskie,
4 – województwo podlaskie lub warmi sko-mazurskie,
5 – województwo mazowieckie,
6 – województwo dolno l skie lub opolskie,
7 – województwo łódzkie lub wi tokrzyskie,
8 – województwo lubelskie lub podkarpackie,
9 – województwo małopolskie lub l skie,
a YYY okre la indywidualny dla posiadacza pozwolenia Kat. 1 i 3, niepowtarzalny
w ramach jednego prefiksu
pa stwowego, zło ony z jednej, dwóch lub trzech liter, sufiks
przyznany przez organ regulacyjny z dost pnych zasobów, przeznaczony dla stałej
i niezmiennej identyfikacji radiostacji w okresie wa no ci pozwolenia radiowego;
...

wybacz polskie znaki 'nie weszli' zawstydzony

...też spotkałem się w eterze mimo to.

może zgodnie z zasadą??
...urzędnik zawsze ma rację
...jeżeli użędnik nie ma racji.............


Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM